فوق برنامه های اختیاری

فوق برنامه های اختیاری خارج از ساعات آموزشی پس از تعطیلی مدارس برگزار خواهد شد، این فوق برنامه های برای استفاده دانش آموزان مستعد و علاقه مند برنامه ریزی شده است. 

آموزشی،موسیقی،ورزشی